wsiepolskie.pl

Regulam program "Bliscy w potrzebie"

REGULAMIN PROGRAMU


 1. "Bliscy w potrzebie"  - to program niesienia pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji losowej, to idea zbliżania ludzi w człowieczeństwie.
 2. Realizacja programu ma charakter stały i opiera się na tworzonym w portalu wsiepolskie.pl forum informacji pomocowej, umożliwiającym bezpośredni kontakt potrzebujących z darującymi.
 3. Organizatorem programu "Bliscy w potrzebie" jest Forum Polonicum - Instytut Promocji i Rozwoju Regionów, Wydawnictwo Pergamena z siedzibą w Katowicach przy ul. Rolnej 43.
 4. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, bezpłatne i jawne a warunkiem udziału w nim jest:
  • zarejestrowanie się w portalu wsiepolskie.pl,
  • akceptacja regulaminu programu "Bliscy w potrzebie",
  • poprawne wypełnienie zgłoszenia do programu,
  • zaznaczenie miejscowości, z którą uczestnik programu jest powiązany według opcji: mieszkaniec, były mieszkaniec, sympatyk. Wymóg ten dotyczy tylko osób zgłaszających potrzebę otrzymania pomocy
 5. Ogłoszenia związane z uczestnictwem w programie mają charakter honorowej deklaracji i nie są umowami darowizny, ofertami ani  zobowiązaniami w rozumieniu kodeksu cywilnego a ich wycofanie lub niezrealizowanie nie rodzi skutków prawnych.
 6. Uczestnikiem potrzebującym zwanym dalej Potrzebującym, może być każda osoba fizyczna lub prawna (fundacje i stowarzyszenia charytatywne), która znalazła się w trudnej sytuacji losowej. Jako sytuacje losowe należy w szczególności rozumieć: powodzie, wichury, gradobicia, pożary, nieszczęśliwe wypadki, ciężkie choroby.
 7. Potrzebujący powinien w zgłoszeniu podać:
  • imię i nazwisko lub nazwę instytucji,
  • adres zamieszkania i dane kontaktowe,
  • opis sytuacji w jakiej się znajduje,
  • zaznaczyć rodzaj potrzebnej pomocy.
 8. Potrzebujący może sam wyszukiwać ogłoszenia deklarujące pomoc i zwracać się o nią do potencjalnych darczyńców w formie prośby a nie żądania.
 9. Uczestnikiem darującym zwanym dalej Darującym, może być każda osoba fizyczna lub prawna(firmy, przedsiębiorstwa, instytucje), która pragnie nieść pomoc w potrzebie.
 10. W ramach udzielania deklarowanej pomocy Darujący zobowiązuje się przekazać potrzebującym przedmioty i produkty dobrej jakości a w przypadku świadczenia na rzecz potrzebujących prac, wykona je rzetelnie.
 11. Darujący nie ma obowiązku udzielenia pomocy wszystkim osobom, które się do niego zgłoszą w związku z danym przez niego ogłoszeniem.
 12. Ostateczna decyzja komu udzielić pomocy należy do Darującego.
 13. Darujący może wycofać swoje ogłoszenie o chęci udzielenia pomocy, jeżeli uzna że zaistniały okoliczności uniemożliwiające mu realizację deklarowanej pomocy.
 14. Darujący zobowiązuje się ponieść koszty transportu związanego ze świadczeniem deklarowanej pomocy, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. W szczególnych sytuacjach uczestnikiem programu "Bliscy w potrzebie" może być osoba niezarejestrowana w portalu wsiepolskie.pl. Dotyczy to osób, które potrzebują pomocy ale nie posiadają technicznych możliwości i umiejętności posługiwania się internetem. Osoby takie są zwane dalej Beneficjentami.
 16. W imieniu Beneficjenta, za jego wiedzą i zgodą, ogłoszenia może dawać osoba pośrednicząca zwana dalej Pośredniczącym, mieszkająca na wsi i zarejestrowana w portalu wsiepolskie.pl.
 17. Pośredniczący może na stronie wsi, w której mieszka lub na własnym profilu dać głoszenie o potrzebie pomocy Beneficjentowi, opisując jego sytuację i podając dane kontaktowe.
 18. Darujący ma prawo zweryfikować wiarygodność osoby potrzebującej pomocy, ma prawo wiedzieć komu i w jakiej sytuacji pomaga.
 19. Każdy uczestnik programu zobowiązuje się do podawania w zgłoszeniu prawdziwych danych i informacji dotyczących swojej sytuacji losowej lub deklarowanej pomocy i odpowiada za umieszczone w ogłoszeniu treści.
 20. Organizator projektu "Bliscy w potrzebie" wierzy w odpowiedzialność uczestników programu, zakłada szczerość ich intencji i prawdziwość zgłaszanych potrzeb oraz deklarowanych ofert pomocy.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje podane przez potrzebujących oraz za nierzetelność uczestników programu i ich ewentualne niewywiązywanie się z deklarowanych form pomocy.
 22. Po ukazaniu się ogłoszeń, Organizator nie uczestniczy w dalszych kontaktach między Darującym a Potrzebującym, jak również w formalnościach związanych z realizacją deklarowanej pomocy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki prawne realizowanych między stronami czynności prawnych.
 23. Pragnąc uhonorowac dobrą wolę i serce uczestników programu "Bliscy w potrzebie" umożliwiamy symboliczne nagradzanie darczyńców przez osoby, które w ramach tego programu uzyskały od nich pomoc.
 24. Honorowym wyróżnieniem przyznawanym aktywnym uczestnikom programu "Bliscy w potrzebie" jest "Dobre serce"- znak graficzny serca umieszczany przy nazwiskach osób na liście Darczyńców publikowanej na stronach portalu.
 25. Prawo do przyznawania "Dobrego serca" mają tylko Ci uczestnicy programu "Bliscy w potrzebie", którzy dali ogłoszenie o potrzebie otrzymania pomocy i taką pomoc uzyskali. Wyróżnienie to przyznają tej osobie, która im pomocy udzieliła.
 26. Wyróżnienie "Dobre serce" mogą otrzymać tylko Ci uczestnicy programu "Bliscy w potrzebie", którzy dali ogłoszenie o chęci udzielenia pomocy i takiej pomocy udzielili. Zasadą jest przyznawanie jednego serca za pomoc udzieloną w ramach jednego ogłoszenia.
 27. Organizator ma prawo z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestników programu przyznać  złote "Dobre serce"- osobom, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w niesienie pomocy potrzebującym.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz prawo do usuwania ogłoszeń jeżeli ich treść:
  • jest niezgodna z celami serwisu,
  • jest niezgodna z prawdą,
  • narusza czyjeś dobre imię,
  • łamie ogólnie przyjęte zasady kultury i obyczaju.

 


 

Powrót