wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kościerski / Liniewo


GMINA LINIEWO
(powiat kościerski)


Gmina Liniewo położona jest na obszarze mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego, na pograniczu Kociewia i Kaszub. Ponadto 23,6% obszaru gminy zajmują lasy.

Gminę zamieszkuje 4575 osób, co na obszarze równym 110 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 31osób).

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 278 podmiotów gospodarczych (61 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudnionych 9 i więcej osób wynosi 263 osoby.

W 2009 r. w gminie Liniewo oddano do użytkowania 6 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 262 mieszkania. Większość gminy posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Z instalacji wodociągowej korzysta 87,6% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 37,8%.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 97,2 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 1190,1 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowiły 95,8%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (36,8% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 308 i 163 uczniów.

Ze względu na duże bogactwo oczek wodnych, malowniczych jezior i unikalny krajobraz gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. W granicach gminy znajduje się 8 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 31,6% powierzchni gminy.(GUS)


GUS
Gmina Liniewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki