wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Ścieżka dydaktyczna wokół średniowiecznych kurhanów.
  • Ścieżka dydaktyczna wokół średniowiecznych kurhanów.
  • Kurhany
  • Lewino, zdjęcie satelitarne
  • Jezioro Lewinko
  • Kurhany
  • Kurhany
  • Małe jeziorko we wsi
  • Mapa rastrowa okolicy wsi


GMINA LINIA
(powiat wejherowski)

 


Gmina Linia położona jest w części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ma ona charakter rolniczy. Lasy zajmują 38,0% powierzchni gminy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 19,4% jej powierzchni. Na terenie gminy znajduje się 1 pomnik przyrody.

Gminę zamieszkują 5893 osoby, co na obszarze równym 120 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r. w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 38 osób).

W 2009 r. w gminie Linia oddano do użytkowania 19 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 248 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 86,8% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 19,8%.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 309 podmiotów gospodarczych (52 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 286 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 575,3 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 4672,5 tys. zł i w całości przeznaczono je na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (33,5% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 565 i 279 uczniów.(GUS)


GUS Gmina Linia  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki