wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

warmińsko-mazurskie / lidzbarski / Lidzbark Warmiński


GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI
(powiat lidzbarski)


Lidzbark Warmiński jest gminą wiejską o powierzchni 372,1 km2, położoną w północno-środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 10 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 97,0 km2, a lasy 109,5 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,2%, w 2009 r. w Lidzbarku Warmińskim mieszkały 6632 osoby. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 18 i było to ponad trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 22,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,0% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 270 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,3% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie prawie dwukrotnie niższa (41) od przeciętnej w województwie (80). Lidzbark Warmiński charakteryzował się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 16, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 52% ogółu bezrobotnych.

W Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 540 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1510, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 293, 7-12 lat 470 i 13-15 lat 332.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 3 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi) z 258 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 3,0 tys. osób, którym udzielono 14,5 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Lidzbark Warmiński w 2009 r. tworzyło 2040 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 76,0 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 7,2% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w 2009 r. z wodociągu korzystały 63 osoby, a z kanalizacji 7 osób. W gminie brak jest sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Lidzbark Warmiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki