wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Krajobrazy Dłutowa
 • Las
 • Z aparatem na podwórkach.
 • Dłutowo latem.
 • Dłutowo latem.
 • Ochronka
 • Procesja
 • Część członków komitetu budowy Kościoła
 • Fragment pałacu z głównym wejściem
 • Fragment stawu z końca XIX w.
 • Plebania w Dłutowie
 • Procesja
 • Kościoł niedługo po wybudowaniu
 • Owczar z podopiecznym stadem
 • Praca robotników folwarcznych
 • Fotografia pałacyku wykonana na przełomie XIX i XX w.
 • Fragment Dłutowa z końca XIX w.
 • Dłutowo zimą
 • Las
 • Dłutowo z lotu ptaka
 • Przedszkolaki na placu zabaw
 • Zachód słońca w Dłutowie
 • Park w Dłutowie
 • Punkt apteczny "Flos"


GMINA LIDZBARK
(powiat działdowski)


Lidzbark jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 254,9 km2, położoną w powiecie działdowskim. Na obszarze gminy znajdują się 42 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 220,3 km2, a lasy 106,7 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,9%, w 2009 r. w mieście Lidzbark mieszkało 8165 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 6275 osób. Spośród mieszkańców gminy 22,0% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,9% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziły 864 podmioty gospodarki narodowej, w tym 95,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (60) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 18, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 60% ogółu bezrobotnych.

W gminie Lidzbark funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1675 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 3174, w tym w wieku 3-6 lat było 562 dzieci, w wieku 7-12 lat 1046, natomiast w wieku 13-15 lat 562.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 5 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 5 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 462 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 3,6 tys. osób, którym udzielono 19,5 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 4,6 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 319 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 75,7 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Lidzbark w 2009 r. z wodociągu korzystały 83 osoby, z kanalizacji 53, a w 2008 r. z gazu sieciowego 45 osób. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 60,4% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Lidzbark  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki