wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / malborski / Lichnowy


GMINA LICHNOWY
(powiat malborski)


Gmina Lichnowy położona jest w regionie Żuław Wiślanych, w zlewni rzeki Wisły i dorzecza Nogatu. Część obszaru gminy położona jest w tzw. Międzywalu Dolnej Wisły, gdzie znajduje się Środkowo-Żuławski Obszar Chronionego Krajobrazu (tzw. korytarz ekologiczny o randze krajowej). Ponadto na terenie gminy znajduje się 8 pomników przyrody, a warunki przyrodnicze tego regionu sprzyjają produkcji rolniczej i hodowli bydła.

Gminę zamieszkuje 4620 osób, co na obszarze równym 89 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano spadek liczby ludności, który głównie spowodowany był ujemnym przyrostem naturalnym.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 248 podmiotów gospodarczych (54 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 304 osoby.

W 2009 r. w gminie Lichnowy oddano do użytkowania 7 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 284 mieszkania. Z instalacji wodociągowej korzysta 69,3% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 21,4%.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 61,4 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 1038,6 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowiły 95,2%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (40,2% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 369 i 204 uczniów.(GUS)


GUS
Gmina Lichnowy  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki