wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / brzeski / Lewin Brzeski
 • Przedwojenna pocztówka z Łosiowa
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Skansen maszyn rolniczych
 • Skansen maszyn rolniczych
 • Apteka w Łosiowie
 • Remiza OSP
 • Pomnikowy dąb w parku pałacowym
 • Architektura dawnego Łosiowa, widok na wieś
 • Architektura dawnego Łosiowa
 • Tablica upamiętniająca dawną przeszłość miejscowości
 • Figura św. Jana Nepomucena
 • Wnętrze kościoła w Łlosiowie, wnętrze
 • Wnętrze kościoła, prezbiterium i ołtarz
 • Fresk na suficie kościoła
 • Wnętrze kościoła, kaplica boczna
 • Dawny Łosiów
 • Pocztówka z Łosiowa
 • Pocztówka z Łosiowa , 1911 r
 • Pałac w Łosiowie
 • Kompleks boisk w Łosiowie
 • Głaz
 • Biesiada po Łosiowsku.j
 • Witamy w Łosiowie - Dożynki wojewódzkie 2007.jpeg
 • Turniej sołectw 2007 - fot. S.Usiarczyk Kuriel Brzeski.jpeg


GMINA LEWIN BRZESKI
(powiat brzeski)

 


 Gmina Lewin Brzeski leży w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego. Na obszarze 160 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 13,6 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 32 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 8, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 0,15.

 

    Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 16 i 12 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 4 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 106 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 96,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 53,7%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 1,2 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 80,9 plasując gminę na 47 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,5%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 137 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 5,8% wydatków budżetu gminy ogółem (29 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23,7% (1 lokata w województwie). (GUS)


GUS Gmina Lewin Brzeski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki