wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / piaseczyński / Lesznowola


GMINA LESZNOWOLA
(powiat piaseczyński)


Gmina Lesznowola jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu piaseczyńskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (18,9 tys.) i ostatnią lokatę pod względem powierzchni (69 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu migracyjnego (saldo plus 5321 osób) i przyrostu naturalnego (plus 612 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 45,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zwiększyła się o 38,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 26,4%. Korzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 452 seniorów wobec 495.

Użytki rolne zajmują 73,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane — 12,9%, grunty leśne — 12,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 9,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 5,4 pkt proc. niż w powiecie. Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe: park krajobrazowy w Mrokowie, park leśny w Derdach, zabytkowy dwór z drugiej połowy XVIII w., z otaczającymi pozostałościami parku podworskiego w Lesznowoli sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 6570 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 348, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i mniej niż w powiecie (373). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 371 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 88,1%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 93,8% ogółu ludności, z kanalizacji — 62,0%, z sieci gazowej 81,5%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) 84,2%.

W gminie ma siedzibę 3985 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 2112 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 54,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (45,7%), działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,2%) oraz budownictwo (7,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,7% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (4,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Lesznowola dojeżdżało z innych gmin 2247 osób, a wyjeżdżało 977.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 4417 zł i są wyższe o 1772 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 771 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna — 4864 zł a ostatnie gmina wiejska Prażmów — 2063 zł).(GUS)


GUS
Gmina Lesznowola - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki