wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA LESZNO
(powiat warszawski zachodni)


Gmina Leszno jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu warszawskiego zachodniego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności (9,0 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (125 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 1044 osoby) nad ubytkiem naturalnym (minus 76 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 11,9%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 6,6%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 1,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 809 seniorów wobec 741 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 52,7% powierzchni gminy, grunty leśne — 42,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 3,1%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 18,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 16,1 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie gminy w Kampinoskim Parku Narodowym i jego otulinie sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3397 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 376 tj. mniej niż średnio w województwie (383) ale więcej niż w powiecie (354). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 76 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 16,3%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 80,8% ogółu ludności, z kanalizacji — 25,4%, z sieci gazowej (w 2009 r.) — 28,8%, z oczyszczalni ścieków — 24,1%.

W gminie ma siedzibę 878 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 971 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 76,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,7%), transportem i gospodarką magazynową (13,1%) oraz budownictwem (12,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,1% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale wyższy niż w powiecie (3,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Leszno dojeżdżało z innych gmin 215 osób, a wyjeżdżały 963.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2464 zł i są niższe o 181 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 692 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Izabelin — 3581 zł).(GUS)


GUS
Gmina Leszno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki