wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Szkoła podstawowa
 • Pokazy OSP Grabiszyce
 • Dawny Zbór Braci Czeskich z 1731 r.
 • Kościół pw.św.Antoniego Padewskiego
 • Pałac w Grabiszycach Średnich - siedziba szkoły podstawowej
 • Dom w Grabiszycach
 • Dom w Grabiszycach
 • Dom w Grabiszycach Dolnych
 • Dom w Grabiszycach Dolnych
 • Dom w Grabiszycach Dolnych
 • Stara fotografia, widok na kościół ewangelicki
 • Wieża dawnego kościoła ewangelickiego
 • Remiza OSP w Pobiednej
 • Szkoła w Pobiednej
 • Wieża widokowa obecnie
 • Pobiedna, wieża widokowa w czasach świetności
 • Pałac w Pobiednej przed II wojną św.
 • Pałac w Pobiednej stan obecny
 • Pobiedna - Wigandsthal przed 1945 r.
 • Część Gierałtówka z Wieżą Wilhelma na starej pocztówce
 • Pobiedna-Gierałtówek, końcowy odcinek ul. Hetmańskiej
 • Jesienne klimaty
 • Stare odmiany jabłoni
 • Potok Grabiszówka


GMINA LEŚNA
(powiat lubański)


Gmina miejsko – wiejska Leśna położona jest w południowej części powiatu lubańskiego, przy granicy z Czechami. Zajmuje powierzchnię 104,6 km2, co stanowi 24,4% powierzchni powiatu. Administracyjnie gmina składa się z miasta Leśna i 19 miejscowości wiejskich. Sieć komunikacji drogowej gminy stanowią drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zamieszkuje ją 10,5 tys. ludności, w tym 43,6% stanowi ludność miejska. Gmina odnotowuje systematyczny spadek liczby mieszkańców, w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i odpływu ludności. W 2009 r. na 1000 ludności saldo migracji wynosiło minus 6,5, a przyrost naturalny minus 3,3.

Gmina Leśna jest obszarem rolniczym z istotnym udziałem funkcji przemysłowej i rekreacyjnej. Miasto Leśna jest ośrodkiem przemysłowo – usługowym o lokalnym znaczeniu.

Rolnictwo na terenie gminy stanowi najważniejszy sektor działalności i źródło utrzymania części ludności wiejskiej. Przeważają gleby średnie i dobre. Indywidualna gospodarka rolna jest rozdrobniona. W strukturze użytkowania gruntów przeważają grunty orne zajmując 53,7% powierzchni użytków rolnych, niewielką powierzchnię - zaledwie 0,7% zajmują sady, a 25,2% łąki i 16,1% pastwiska. Lasy pokrywają 23,4% powierzchni.

Spośród 787 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy, dominują firmy działające w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,3%) oraz obsługa rynku nieruchomości (17,2%); z rolnictwem związanych jest 3,2% podmiotów gospodarczych.

W sektorze przemysłowym działa 8,4% zarejestrowanych podmiotów, a pracuje prawie 60% pracujących w gminie, z czego 84,9% w przetwórstwie przemysłowym.

Potencjał przedsiębiorczości w skali powiatu jest średni, na 10 tys. ludności przypada 748 podmiotów (w powiecie – 976). Problemem jest bezrobocie. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest wyższy niż w powiecie - 15,4%. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna jest słabo rozwinięta. Na 100 km2 przypada 23,7 km sieci wodociągowej, 16,2 km kanalizacyjnej i 13,4 km gazowej. Z sieci wodociągowej korzysta 53,7% ogółu ludności, z kanalizacyjnej – 28,9%, a z gazowej – 19,8%.

Mocnym atutem nadającym gminie turystyczny wymiar są dwa zbiorniki wodne: Jezioro Leśniańskie i Złotnickie. Obie zapory stanowią atrakcję dla turystów i są dobrym miejscem do letniego wypoczynku, pozwalając uprawiać m.in. sporty wodne. Rozwija się agroturystyka, a na terenie gminy funkcjonuje 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania z 469 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 23 tys. noclegów, w tym 1,3 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 16,8%. Atrakcją regionu jest też Zamek Czocha.(GUS)

 

GUS
Gmina Leśna  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »