wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA BISKUPIEC
(powiat olsztyński)


Biskupiec jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 290,4 km2, położoną w powiecie olsztyńskim. Na obszarze gminy znajdują się 3 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 179,0 km2, a lasy 70,4 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,7%, w 2009 r. w mieście Biskupiec mieszkało 10299 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 8554 osoby. Spośród mieszkańców gminy 20,4% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 65,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 52 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziły 1332 podmioty gospodarki narodowej, w tym 96,0% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie nieznacznie niższa (71) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 12, czyli tyle ile przeciętnie w województwie. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 53% ogółu bezrobotnych.

W gminie Biskupiec funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1849 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 3845, w tym w wieku 3-6 lat było 811 dzieci, w wieku 7-12 lat 1199, natomiast w wieku 13-15 lat 704.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 16 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 5 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 66 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 2,2 tys. osób, którym udzielono 5,6 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 6,3 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadały 333 mieszkania, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,3 m2 (w województwie 65,9 m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Biskupiec w 2009 r. z wodociągu korzystało 87 osób, z kanalizacji 56, a z gazu sieciowego w 2008 r. 4 osoby. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 60,6% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Biskupiec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki