wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / kłodzki / Lądek-Zdrój


GMINA LĄDEK ZDRÓJ
(powiat kłodzki)


Położona we wschodniej części Ziemi Kłodzkiej u podnóża Gór Złotych gmina miejsko-wiejska Lądek-Zdrój jest jedną z 14 gmin powiatu kłodzkiego. Obszar gminy znajduje się w dolinie rzeki Biała Lądecka i otoczony jest Górami Bialskimi i Masywem Śnieżnika. Jest to, obok Cieplic Śląskich, najstarsze uzdrowisko w Polsce. Sieć osadniczą tworzą miasto Lądek-Zdrój oraz 12 miejscowości wiejskich, w tym 9 sołectw. Cała jednostka administracyjna zajmuje 117,3 km2, co stanowi 7,1% powierzchni powiatu. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 8,6 tys. osób (tj. 5,2% ludności całego powiatu), w tym miasto 6,0 tys. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 73 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypada średnio 114 kobiet. Ludność gminy w wieku przedprodukcyjnym stanowi 16,4% ogółu ludności, produkcyjnym – 64,9%, a poprodukcyjnym – 18,6%. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności gmina charakteryzowała się ujemnym przyrostem naturalnym (minus 3,9) i ujemnym saldem migracji (minus 2,1).

Warunki terenowe, wynikające z ukształtowania pasm górskich i płynących dolinami cieków wodnych ściśle wytyczają szlaki komunikacyjne gminy. Z instalacji wodociągowej korzysta 71,9% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 59,1%, a z sieci gazowej – 62,7%. W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 966 jednostek gospodarczych, w tym 96,9% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (757 jednostek). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,9%), budownictwo (11,3%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,2%). Na 10 tys. mieszkańców przypadało 1129 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 1038. W 2009 r. w sektorze przemysłowo-budowlanym pracowało 16,5% ogółu pracujących, w sekcji opieka zdrowotna – 39,7%.

W strukturze użytkowania terenu gminy istotną rolę odgrywają lasy. Stanowią one 50,7% ogólnej powierzchni gminy. Użytki rolne zajmują ponad 42% powierzchni, wśród gruntów dominują użytki zielone (stanowią ponad 23%). Znaczna cześć gminy przynależy do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Łączna powierzchnia parku w granicach gminy zajmuje 5780 ha, tj. 49,3% jej powierzchni. Pozostała powierzchnia gminy wchodzi natomiast w skład strefy otulinowej. W gminie znajduje się 12 pomników przyrody. Cennym elementem środowiska naturalnego samego miasta są parki zdrojowe.

Okoliczne góry, zabytki architektury, czyste rzeki i mało zmienione przez działalność człowieka środowisko stwarzają w gminie Lądek-Zdrój dobre warunki dla rozwoju turystyki. Obszar dysponuje bogatą bazą noclegową, obejmującą 11 obiektów zbiorowego zakwaterowania dysponujących 906 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 92,1 tys. noclegów, z czego 1,9 tys. turystom zagranicznym. Jednym z zasobów środowiska naturalnego są radonowe, siarczkowe, fluorkowe wody termalne (podstawa uzdrowiska Lądek-Zdrój). Statut gminy Lądek-Zdrój określa, że jest ona gminą uzdrowiskową w granicach miasta i jego stref ochronnych. Działalność lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest przede wszystkim przez Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.(GUS)


GUS
Gmina Lądek Zdrój   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »