wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KWILCZ
(powiat międzychodzki)


Gmina Kwilcz leży w południowo-wschodniej części powiatu międzychodzkiego, przy drodze krajowej nr 24 z Poznania do Szczecina i Świnoujścia, na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 27 miejscowości wiejskich podzielonych na 16 sołectw. Zajmuje obszar 141 km2 zamieszkały przez 6,1 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 100 obrazuje równowagę liczebną kobiet i mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 51 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne stanowią około 30% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 29,2%. Tereny prawnie chronione obejmują blisko 46% powierzchni. Na obszarze gminy znajduje się fragment Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. W 2006 roku utworzono tu rezerwat „Bukowy Ostrów”, mający za zadanie zachowanie unikatowego kompleksu roślinności wodnej, bagiennej i leśnej. Za pomniki przyrody uznano w gminie 28 obiektów przyrodniczych. Bogactwo jezior stanowi dobrą bazę dla rozwoju turystyki.

W gminie Kwilcz użytki rolne stanowią około 60% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 434 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i związane z obsługą nieruchomości i firm. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 685 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 112. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, według stanu na koniec roku wynosiła 265 osób.

W 2009 roku na 100 km2 powierzchni gminy Kwilcz przypadały 43 km sieci wodociągowej, z której korzystało 89% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Sieć kanalizacyjna (14,3 km/100 km2) dostępna była dla 50% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Kwilcz wydatkowano łącznie 16226,2 tys. zł, z czego 18,7% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Kwilcz   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej