wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kwidzyński / Kwidzyn
  • PROM
  • Rakowiec
  • Rakowiec
  • Rakowiec
  • rakowiec
  • Karczma w Korzeniewie


GMINA KWIDZYN
(powiat kwidzyński)

 


Gmina Kwidzyn położona jest na południowo-wschodnich obrzeżach województwa pomorskiego. Lasy zajmują 21,7% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 10 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 28,1% jej powierzchni.

Gminę zamieszkuje 10650 osób, co na obszarze równym 207 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa (51 osób na 1 km2). W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 48 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 66 osób).

Gmina ma charakter rolniczy. Na terenie gminy zarejestrowane są 843 podmioty gospodarcze (792 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1049 osób.

W 2009 r. w gminie Kwidzyn oddano do użytkowania 60 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 265 mieszkań. Większość gminy posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 92,1% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 49,1%.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 98,5 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 4411,4 tys. zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 98,9%, co wskazuje na duży potencjał gospodarczy tego obszaru. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie – 35,8% ogółu wydatków budżetu gminy. W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 551 i 346 uczniów.(GUS)


GUS Gmina Kwidzyn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki