wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / kutnowski / Kutno

Gmina Kutno jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego.Wśród 11 gmin powiatu kutnowskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (8,5 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (122 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 341 osób) nad ubytkiem naturalnym (275 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,1%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,5% do 20,2%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 17,1% do 16,7%.

Użytki rolne zajmują 89,0% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 15,0 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 1,2 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 329. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 5,2%. Z wodociągu korzysta 80,6% ogółu ludności, z kanalizacji 8,2%.

W gminie ma siedzibę 567 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 85,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (39,8%), obsługą nieruchomości i firm (10,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 326 osób, a wyjeżdżało 737.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2306 zł i były niższe o 116 zł od średniej wojewódzkiej i o 16 zł od średniej powiatowej.

Do najcenniejszych zabytków gminy Kutno należy murowany kościół w Głogowcu wzniesiony przez właścicieli wsi - Głogowskich, herbu Grzymała przed rokiem 1433. Pierwotnie gotycką świątynię rozbudowano w stylu renesansowym w latach 1560-73.(GUS)


GUS
Gmina Kutno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki