wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KURZĘTNIK
(powiat nowomiejski)


Kurzętnik jest gminą wiejską o powierzchni 149,1 km2, położoną w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajdują się 2 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 25,7 km2, a lasy 21,3 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy wzrosła o 2,9%, w 2009 r. w Kurzętniku mieszkało 8821 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 59 i była równa przeciętnej w województwie. Spośród mieszkańców gminy 23,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 501 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,6% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (57) od przeciętnej w województwie (80). W Kurzętniku poziom bezrobocia rejestrowanego był porównywalny z województwem. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 12, tak jak w województwie. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 52% ogółu bezrobotnych.

W Kurzętniku funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 945 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 2045, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 437, 7-12 lat 661 i 13-15 lat 327.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi).

Bazę mieszkaniową gminy Kurzętnik w 2009 r. tworzyły 2352 mieszkania. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 84,5 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 31,7% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców Kurzętnika w 2009 r. z wodociągu korzystały 83 osoby, a z kanalizacji 32. W gminie brak sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Kurzętnik - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki