wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / śremski / Książ Wielkopolski

Gmina Książ Wielkopolski

GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
(powiat śremski)


Gmina Książ Wielkopolski leży we wschodniej części powiatu śremskiego. Położona jest na obszarze Pradoliny Warty oraz Pojezierza Krzywińskiego. Gmina podzielona jest na 21 sołectw i zajmuje obszar 148 km2 zamieszkały przez 8,5 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 99 obrazuje minimalną przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 45% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują 23,5% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 23,0%. Na terenie gminy Książ Wielkopolski znajduje się kilka obiektów zabytkowych. Do najcenniejszych zabytków należą: zlokalizowane w Książu Wielkopolskim kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i Świętego Mikołaja z 1755 r., kościół św. Antoniego Padewskiego z końca XVIII w. przekształcony w 1914 r. ze zboru ewangelickiego oraz neobarokowa wieża z zegarem, a także kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1819 r. w Chwałkowie Kościelnym oraz dwory w Chrząstowie, Gogolewie, Jarosławkach i Kołacinie. Istnieje tu ponadto 11 pomników przyrody.

W gminie Książ Wielkopolski użytki rolne stanowią około 65% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 642 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1117 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 132. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie, według stanu na koniec roku wynosiła 332 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 90,8 km sieci wodociągowej, z której korzysta 85% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Książ Wielkopolski posiada również sieć kanalizacyjną (7,4 km/100 km2) dostępną dla 24% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (11,6 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Książ Wielkopolski wydatkowano łącznie 20345,9 tys. zł, z czego 13,1% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)

 

GUS
Gmina Książ Wielkopolski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej