wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / przemyski / Bircza
 • Opis wsi z końca XIX wieku
 • Krajobraz wsi
 • Mapa topograficzna regionu
 • Mapa topograficzna regionu
 • borownica 13.09.2009 (78)
 • Ruroczystości w kościele
 • Sztandar
 • Symboliczny pomnik
 • Tablica ku czci pomordowanych
 • Tablica na grobie
 • Pomnik ku czci pomordowanych prze UPA
 • Uroczystości
 • Uroczystości
 • Uroczystości
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Dzwon
 • Cerkiew z dzwonnicą
 • Dawna cerkiew
 • Dawna cerkiew
 • Zima
 • Zima
 • fotografia ,,wygrzebana '' na strychu...
 • Mieszczanie z Birczy
 • Bircza Zimą


GMINA BIRCZA
(powiat przemyski)

 


 

Gmina Bircza położoną jest na stokach Pogórza Przemyskiego. Jest największą powierzchniowo gminą w powiecie przemyskim. Zajmuje obszar 254 km2. Administracyjnie podzielona jest na 24 sołectwa. Zamieszkuje ją łącznie 6440 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 25 osób na 1 km2.

 

Większa część obszaru to grunty leśne, które stanowią 60,8% powierzchni całkowitej gminy. Użytki rolne zajmują 8353 ha. Na terenie gminy około 40% gospodarstw rolnych ma powierzchnię od 1,0 ha do 5,0 ha. Znaczna część mieszkańców zajmuje się rolnictwem, a tylko niewiele osób znajduje zatrudnienie w innych sektorach gospodarki. W gospodarce narodowej pracuje ogółem 548 osób. Wskaźnik zatrudnienia, wyrażony liczbą pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wynosi 85,1 i jest nieznacznie niższy niż w powiecie (87,4 ).

 

W gminie zarejestrowanych jest 330 podmiotów gospodarczych. Z danych wynika, że na 10 tys. ludności zarejestrowanych jest 512 jednostek. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność w sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,2%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (15,5%) oraz budownictwo (12,7%).

 

Infrastruktura komunalna jest słabo rozwinięta. Z sieci wodociągowej korzysta zaledwie 7,5% ogółu ludności, z kanalizacyjnej 18,0%, a gazowej 4,3%. W 2009 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 465,8 tys. zł z budżetu gminy. Na terenie gminy znajduje się 1838 mieszkań o średniej powierzchni użytkowej 76,8 m2, czyli najmniejszej pośród gmin powiatu przemyskiego. Na 1000 mieszkańców przypada 285 lokali mieszkalnych (w powiecie 270). W 2009 r. oddano do użytkowania 11 mieszkań .W PUP zarejestrowanych jest 576 bezrobotnych, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,6%, czyli jest najwyższy w powiecie.

 

Na terenie gminy znajdują się ciekawe zabytki architektury sakralnej i świeckiej, takie jak: zabytkowe kapliczki, kościoły czy pozostałości po dawnej hucie szkła w Sufczynie. W dużej mierze obszar gminy to tereny prawnie chronione. Bazę noclegową zapewnia 14 gospodarstw agroturystycznych i 1 obiekt zbiorowego zakwaterowania.(GUS)


GUS Gmina Bircza - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej