wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Krzyż Wielkopolski


GMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI
(powiat czarnkowsko-trzcianecki)

 


Gmina Krzyż Wielkopolski leży w zachodniej części powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Gmina podzielona jest na 11 sołectw i zajmuje obszar 174 km2 zamieszkały przez 8,9 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 104 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie, ale nieco wyższy niż w województwie.

Obszary leśne zajmują 58% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 56,3%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się prawie 64% powierzchni gminy. Na terenie gminy położona jest część Drawieńskiego Parku Narodowego. Walory przyrodnicze podkreśla 18 jezior, z których największe – Jezioro Królewskie ma powierzchnię ponad 55 ha. Istnieje tu ponadto 41 pomników przyrody.

W gminie Krzyż Wielkopolski użytki rolne stanowią około 33% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 575 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1531 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 173. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, według stanu na koniec roku wynosiła 692 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 53,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 92% mieszkańców (podobnie jak w województwie). Gmina Krzyż Wielkopolski posiada również sieć kanalizacyjną (14,6 km/100 km2) dostępną dla 65% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Krzyż Wielkopolski wydatkowano łącznie 17697,9 tys. zł, z czego 1102,2 tys. zł wynosiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS Gmina Krzyż Wielkopolski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej