wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / przasnyski / Krzynowłoga Mała


GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA
(powiat przasnyski)


Gmina Krzynowłoga Mała jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu przasnyskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,5 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (185 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 68 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 170 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 25,9%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 17,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 827 seniorów wobec 741.

Użytki rolne zajmują 67,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 29,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,2%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 6,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,2 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 903 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 257, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (296). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie. W 2008 r. z wodociągu korzystało 70,0% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 209 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 594 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 88,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (30,6%), handlem i naprawą pojazdów samochodowych (25,4%), transportem i gospodarką magazynową (10,5%) oraz budownictwem (10,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Krzynowłoga Mała dojeżdżały z innych gmin 22 osoby, a wyjeżdżało 175.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2809 zł i są wyższe o 164 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 152 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Jednorożec - 3147 zł, a ostatnie gmina miejska Przasnysz - 2416 zł).(GUS)


GUS
Gmina Krzynowłoga Mała - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Gmina Krzynowłoga Mała jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu przasnyskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,5 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (185 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 68 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 170 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 25,9%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 17,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 827 seniorów wobec 741.

Użytki rolne zajmują 67,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 29,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,2%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 6,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,2 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 903 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 257, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (296). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie. W 2008 r. z wodociągu korzystało 70,0% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 209 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 594 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 88,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (30,6%), handlem i naprawą pojazdów samochodowych (25,4%), transportem i gospodarką magazynową (10,5%) oraz budownictwem (10,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Krzynowłoga Mała dojeżdżały z innych gmin 22 osoby, a wyjeżdżało 175.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2809 zł i są wyższe o 164 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 152 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Jednorożec - 3147 zł, a ostatnie gmina miejska Przasnysz - 2416 zł).

Wizytówki