wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 

GMINA KRZĘCIN
(powiat choszczeński)


Gminę wiejską Krzęcin według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 3775 osób, w tym 1863 kobiety (tj. 49% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 54 osoby (tj. 1,43%). W gminie Krzęcin liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 61,4 w 2005 r. spadła do 53,2 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 165 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12,2%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,1%) oraz budownictwo (14,5%). Na 1000 ludności przypadały 44 podmioty gospodarki narodowej (w powiecie 80). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 93,3% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (73,9%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 379 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 15,4% (w powiecie 13,7%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 1120 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 81455 m kw. W ciągu ostatnich lat nie uległa zmianie się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 72,7 m kw., w 2008 r.- 72,7 m kw.) natomiast w niewielkim stopniu zwiększył się przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,2 m kw., w 2008 r.- 21,5 m kw.). W gminie w 2008 r. 91,6% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 42,8%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 1 mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej 119 m kw.(GUS)

 

GUS
Gmina Krzęcin  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki