wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / tomaszowski / Krynice

Gmina Krynice położona jest w północnej części powiatu tomaszowskiego przy trasie prowadzącej do przejścia granicznego w Hrebennem.

Gminę zamieszkują 3523 osoby na obszarze 73,6 km2. Daje to gęstość zaludnienia 48 osób na km2, przy średniej dla województwa 86 oraz dla powiatu 58.

Jest to gmina typowo rolnicza. Z racji bardzo dobrych gleb uprawia się tu: zboża, buraki cukrowe. rzepak, owoce i warzywa. Użytki rolne zajmują 84,1% powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to gruntu orne.

Występuje tu niewielka powierzchnia lasów, zlokalizowane są głównie w Polanach i przy granicy z gm. Tarnawatka. Lasy zajmują obszar 910 ha, co stanowi 12,4% powierzchni gminy.

Pracujących ogółem jest 127 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,9%. Na terenie gminy działają 174 podmioty gospodarki narodowej, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą, z tego 163 to podmioty prywatne. Ponad 95,4% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1175 mieszkań. Z sieci wodociągowej korzystało 84,6% ludności, a z sieci kanalizacyjnej 1,2%.

Podstawowe walory gminy to atrakcyjność kulturowa, krajobrazowa (urozmaicona rzeźba, punkty widokowe) i przyrodnicze (korzystny bioklimat) oraz zbiornik wodny wykorzystany do celów rekreacyjnych, możliwość uprawiania sportów zimowych.

Rodzaj walorów uzasadnia rozwój agroturystyki i organizacji wypoczynku weekendowego. (GUS)

 

GUS
Gmina Krynice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki