wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / milicki / Krośnice


GMINA KROŚNICE
(powiat milicki)


 

Gmina wiejska Krośnice położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie milickim. Południowo-zachodnia część gminy to fragment Wzgórz Twardogórskich, północno-wschodni obszar to część Kotliny Milickiej. Powierzchnia gminy wynosi 178,5 km2, zaś liczba mieszkańców - 8,1 tys. Współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 45 osób na km2, a na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet. W 2009 r. zarówno wskaźnik przyrostu naturalnego jak i wskaźnik salda migracji przyjmowały wartości dodatnie i wynosiły odpowiednio 3,5 i 0,9. Ludność gminy Krośnice w wieku przedprodukcyjnym stanowi 21,9% ogółu ludności, produkcyjnym – 64,5%, a poprodukcyjnym – 13,6%.

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowane były 462 podmioty gospodarcze. W sektorze prywatnym, w którym dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (366 jednostek), funkcjonowało 95,7% podmiotów gospodarki narodowej. Najliczniejsze związane były z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,4%), budownictwo (14,1%), przetwórstwo przemysłowe (13,0%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (9,1%) oraz transport i gospodarka magazynowa (7,1%). Na 10 tys. mieszkańców przypadało 571 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 815.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne na jej terenie zajmują 55,0% powierzchni, w tym grunty orne – 33,8% a łąki i pastwiska – 13,1%. Intensywnie prowadzona jest gospodarka rybacka i leśna. Lasy zajmują powierzchnię 6819,2 ha, czyli około 38% powierzchni gminy, natomiast stawy ponad 6%. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 81,6% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 39,7%, z sieci gazowej – 23,0%. Gmina znalazła się wśród liderów pod względem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca (226,62 zł - 10 lokata w województwie). Na jej terenie zlokalizowany jest jeden z największych w Polsce podziemnych magazynów gazu. W końcu 2009 r. w gospodarce pracowało 1235 osób, a zdecydowana ich większość (61,3%) związana była z sektorem przemysłowym i budowlanym. Pracujący w transporcie i gospodarce magazynowej oraz rolnictwie odpowiednio stanowili 6,8% i 3,6% ogółu pracujących.

Gmina wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, który obejmuje około 69% powierzchni gminy Krośnice. Na jej terenie znajduje się 21 pomników przyrody. Brak większych zakładów przemysłowych jest sporym atutem jeśli chodzi o atrakcyjność turystyczną tego terenu. Na terenie gminy Krośnice znajdują się 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 8058 noclegów, z czego 842 turystom zagranicznym.(GUS)

 

GUS
Gmina Krośnice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »