wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / zawierciański / Kroczyce
 • Dzibice widok ogólny
 • Kroczyce - fragment kąpieliska, plac zabaw i amfiteatr
 • Kroczyce - basen kąpielowy
 • Dzibice- mogiła zbiorowa z obeliskiem
 • Podlesice - Góra Zborów
 • Lgota Murowana - przydrożna kapliczka z Jezusem frasobliwym
 • Lgota Murowana - koniec wsi
 • Lgota Murowana - droga krajowa 78
 • Lgota Murowana - przydrożna kapliczka
 • Dobrogoszczyce - niedzielna kaplica
 • Dobrogoszczyce - dom z początku XX wieku
 • droga przez wieś
 • główna ulica wsi
 • Witamy w Dobrogoszczycach
 • Stefan Pantak - wójt
 • Piotr van der Coghen - poseł, ratownik GOPR
 • Genowefa Welon - twórczyni ludowa
 • Kroczyce - Urząd Gminy
 • Kroczyce - odnowiona kapliczka
 • Kroczyce - Dom Kultury
 • Kroczyce - Urząd Pocztowy
 • Oddział Banku Spółdzielczego w Kroczycach w
 • Kroczyce - panorama centrum wsi
 • Dobrogoszczyce - wnętrze świetlicy wiejskiej


GMINA KROCZYCE
(powiat zawierciański)


Gmina Kroczyce położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego (w centralnej części powiatu zawierciańskiego). W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, które w 2009 r. zamieszkiwało 6,3 tys. osób, co na obszarze 110,1 km2 daje gęstość zaludnienia równą 57 osób na 1 km2.

W strukturze osadniczej gminy dominuje zabudowa indywidualna jednorodzinna. W 2009 r. oddano do użytkowania 20 mieszkań. W gminie Włodowice na 100 km2 przypada 83,6 km sieci wodociągowej, z której korzysta 90,9% ogółu ludności. Priorytetem jest rozwój sieci kanalizacyjnej, której długość na 100 km2 wynosiła 7,8 km. Korzystało z niej 7,9% ogółu ludności.

Pod koniec 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 395 podmiotów gospodarki narodowej. Na 10 tys. ludności w gminie przypadało 580 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w rejestrze Regon. Liczba pracujących ogółem wynosiła 1653 osoby.

Gmina Kroczyce położona jest na obszarze Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej w pasie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Głównymi walorami przyrodniczymi jest występowanie skalnych ostańców, jaskiń oraz rzadkich dla tych terenów zbiorników wodnych. Zróżnicowane środowisko wpływa na bogactwo szaty roślinnej, znajdują się tutaj stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej i wodnej. Na terenie gminy wyznaczono obszary podlegające szczególnej ochronie, które zajmują powierzchnię ponad 29 km2. Wspomniane walory przyrodnicze, jak również występujące tutaj zabytki architektury sprzyjają rozwojowi turystyki, która docelowo ma stanowić główne źródło dochodów gminy. Strategia Rozwoju Zrównoważonego Gminy Kroczyce przewiduje dwa główne nurty usług z zakresu turystyki i rekreacji: przyjazdy turystów w okresie letnim i usługi agroturystyczne oraz turystyka weekendowa, z której mogliby korzystać zwłaszcza mieszkańcy pobliskich aglomeracji miejskich. (GUS)


GUS
Gmina Kroczyce  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki