wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KROBIA
(powiat gostyński)


Gmina Krobia leży w południowej części powiatu gostyńskiego, geograficznie wchodzi w skład Wysoczyzny Koźmińskiej i Pradoliny Żerkowsko-Rydzyńskiej. Gmina podzielona jest na 22 sołectwa. W przeszłości Krobia i okoliczne wsie stanowiły własność biskupów poznańskich, stąd też wywodzi się nazwa regionu – Biskupizna. Gmina zajmuje obszar 130 km2 zamieszkały przez 12,9 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że blisko 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu nieznacznie wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne stanowią 4% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości przyjmuje wartość 3,9% – najniższą w całym powiecie. Na obszarze gminy znajduje się 17 pomników przyrody.

Gmina Krobia ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią blisko 86% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 1077 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1807 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 140. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, według stanu na koniec roku wynosiła 622 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 87,6 km sieci wodociągowej, z której korzysta 94% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Krobia posiada również sieć kanalizacyjną (13,7 km/100 km2) dostępną dla 33% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (92,1 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Krobia wydatkowano łącznie 35288,7 tys. zł, z czego 23,1% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Krobia  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej