wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / ostrzeszowski / Kraszewice


GMINA KRASZEWICE 
(powiat ostrzeszowski)


Gmina Kraszewice leży we wschodniej części powiatu ostrzeszowskiego. Podzielona jest na 11 sołectw. Zajmuje obszar 75 km2 zamieszkały przez ponad 3,6 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 100 obrazuje stan równowagi płci. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi blisko 62%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 62 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie wyższym niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 37,5% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 37,2%. Na terenie gminy występują cenne okazy dendrologiczne noszące miano pomników przyrody, takie jak 1100-letni cis pospolity i lipy drobnolistne. Na uwagę zasługują liczne stanowiska chronionych roślin, takich jak: grzebień biały, grążel żółty oraz objętych częściową ochroną kruszyny pospolitej i bagna zwyczajnego. Swoje miejsca lęgowe mają chronione gatunki ptaków, takie jak: gołębiarz, łabędź niemy, błotniak stawowy, czajka, niteczka, dudek, kobuz.

Użytki rolne stanowią blisko 55% powierzchni gminy. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą prowadzi tu 261 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki przemysłowe i handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 341 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 93, tj. blisko 2-krotniej mniej niż w powiecie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie, według stanu na koniec roku wynosiła 103 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 89,8 km sieci wodociągowej, z której korzysta 95% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Kraszewice posiada również sieć kanalizacyjną (6,0 km/100 km2) dostępną dla 41% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Kraszewice wydatkowano łącznie 8931,3 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 8303,4 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 617,9 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Kraszewice   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej