wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / makowski / Krasnosielc


GMINA KRASNOSIELC
(powiat makowski)


Gmina Krasnosielc jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu makowskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (6,4 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (168 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 15 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 282 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,4%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 21,3%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 6,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 842 seniorów wobec 706.

Użytki rolne zajmują 67,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 29,6%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 6,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,9 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1900 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 296, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania. W 2008 r. z wodociągu korzystało 47,2% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 470 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 732 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 86,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,4%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (15,7%), przetwórstwem przemysłowym (14,7%) oraz budownictwem (13,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 17,8% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (15,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 43,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Krasnosielc dojeżdżało z innych gmin 65 osób, a wyjeżdżało 255.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2793 zł i są wyższe o 147 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 94 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Różan - 4429 zł, a ostatnie gmina miejska Maków Mazowiecki - 2159 zł).(GUS)


GUS
Gmina Krasnosielc - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki