wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / oleśnicki / Bierutów


GMINA BIERUTÓW
(powiat oleśnicki)


Gmina miejsko–wiejska Bierutów leży w południowej części powiatu oleśnickiego i zajmuje powierzchnię 147,0 km2 (14,0% powierzchni powiatu), z czego 8,4 km2 obejmuje obszar miasta (0,8%). W skład miasta i gminy wchodzą: miasto Bierutów i 16 wsi sołeckich. Zamieszkuje tu 10,1 tys. osób, a w samym Bierutowie 5,0 tys. osób. Obszar gminy położony jest w dolinie rzeki Widawy. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie: nr 396 relacji Bierutów–Strzelin oraz nr 451 relacji Oleśnica–Kluczbork. Przez centralną część gminy przebiega linia kolejowa relacji Wrocław–Kluczbork zapewniająca połączenie z Wrocławiem, Kluczborkiem, Częstochową, Kielcami, Radomiem i Lublinem. Dostępność komunikacyjną gminy zwiększa jej położenie w pobliżu aglomeracji wrocławskiej.

W gminie na 100 km2 przypada 39,0 km sieci wodociągowej i 9,6 km sieci kanalizacyjnej. Z instalacji wodociągowej korzysta 71,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 43,4%. Gmina Bierutów nie posiada sieci gazowej.

Na terenie powiatu działają 663 zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarcze, w tym 96,5% w sektorze prywatnym. Najwięcej jednostek funkcjonuje w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (33,2% podmiotów gminy), budownictwo (18,4%), przetwórstwo przemysłowe (9,7%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (7,2%). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (81,9% ogółu wszystkich zarejestrowanych podmiotów). W strukturze gminy znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje blisko 37,3% ogółu pracujących w gminie. Istotną rolę odgrywa również działalność handlowa, pracujący w tej sekcji stanowią 18,9% ogółu pracujących mieszkańców. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2009 r. wynosiła 666 osób, w tym 336 kobiet.

Gmina Bierutów to obszar głównie rolniczy, użytki rolne zajmują obszar 10347 ha, co stanowi 70,4% całkowitej powierzchni gminy. Grunty orne zajmują 80,1% powierzchni użytków rolnych, a łąki i pastwiska – 14,5%. Lasy stanowią 23,8% ogólnej powierzchni.

W Bierutowie turystyka nie jest rozwinięta, nie występuje baza noclegowa dla ruchu turystycznego.(GUS)

 

GUS
Gmina Bierutów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »