wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / krotoszyński / Koźmin Wielkopolski


GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI
(powiat krotoszyński)


Gmina Koźmin Wielkopolski leży w północnej części powiatu krotoszyńskiego, w regionie Wysoczyzny Kaliskiej, w subregionie Równiny Koźmińskiej. Podzielona jest na 28 sołectw. Zajmuje obszar 152 km2 zamieszkały przez 13,8 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 103 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 41,6% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 62,8%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie wyższym niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 6,3% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 6,1%. Ze względu na walory środowiskowe na terenie gminy utworzony został park krajobrazowy. W liczącym obecnie ponad 19 ha parku znajdują się 3 stawy i 44 gatunki drzew liczących od 50 do 200 lat. Wśród nich odnaleźć można wiele okazów o pomnikowych rozmiarach, jak choćby mający w obwodzie ponad 5 metrów dąb szypułkowy.

Gmina Koźmin Wielkopolski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu 86% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 1082 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1969 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 143. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, według stanu na koniec roku wynosiła 597 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 117,3 km sieci wodociągowej, z której korzysta 84,2% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Koźmin Wielkopolski posiada również sieć kanalizacyjną (17,5 km/100 km2) dostępną dla 34,3% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (24,5 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski wydatkowano łącznie 31129,9 tys. zł, z czego 19,9% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Koźmin Wielkopolski   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej