wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • Przykościelna kapliczka z tablicą pamiątkową
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Rok kulturalny 1976
 • Kościół
 • Kosciół
 • Drugie śniadanie
 • Hodowcy owczarków niemieckich
 • Paweł Kamiński
 • Mleczny mistrz
 • Grupa dziecięca
 • Dziecięca grupa
 • Przerwa na kawę.
 • W garniturach
 • Ślub, wesele
 • Zdjęcie grupowe
 • Ogrodnictwo

Kozłowo jest gminą wiejską o powierzchni 254,3 km2, położoną w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajdują się 2 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 86,7 km2, a lasy 30,6 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy nie zmieniła się, w 2009 r. w Kozłowie mieszkało 6076 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 24 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 24,7% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,5% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 207 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 90,3% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie ponad dwukrotnie niższa (34) od przeciętnej w województwie (80). Kozłowo charakteryzowało się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 14, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 59% ogółu bezrobotnych.

W Kozłowie funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 724 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1503, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 306, 7-12 lat 492 i 13-15 lat 267.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym (poza kwaterami agroturystycznymi) ze 160 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 316 osób, którym udzielono 2,2 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Kozłowo w 2009 r. tworzyło 1710 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 62,8 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 60,8% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Kozłowo w 2009 r. z wodociągu korzystało 75 osób, a z kanalizacji 24 osoby. W gminie brak jest sieci gazowej.(GUS)

 

GUS
Gmina Kozłowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki