wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / golubsko-dobrzyński / Kowalewo Pomorskie


GMINA KOWALEWO POMORSKIE
(powiat golubsko-dobrzyński)


Gmina miejsko-wiejska Kowalewo Pomorskie rozciąga się na północ od doliny Drwęcy i usytuowana jest przy trasie turystycznej w kierunku Warmii i Mazur. Na powierzchni 141 km2 w jednym mieście, 24 wsiach i 7 koloniach pod koniec 2009 r. mieszkało 11,5 tys. osób. Gęstość zaludnienia z 81 osobami na km2 plasuje gminę na 36 miejscu w rankingu gmin w województwie kujawsko-pomorskim. W ostatnich kilku latach przyrost naturalny był dodatni; w 2009 r. wyniósł 3,5 osób na 1000 ludności. Ludności w wieku przedprodukcyjnym było 22%, zaś produkcyjnym – 63% a poprodukcyjnym – 15%. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 osób w wieku nieprodukcyjnym.

W rejestrach urzędów pracy pod koniec 2009 r. znajdowały się 674 osoby pozostające bez pracy, w tym z prawem do zasiłku 189 osób (28% liczby bezrobotnych ogółem).

W 2009 r. oddano do użytkowania 13 budynków mieszkalnych z 61 mieszkaniami o powierzchni 4180 m2. Mieszkańcy korzystają z dość dobrze zorganizowanej infrastruktury komunalnej. W 2008 r. odsetek ludności korzystającej z wodociągu wyniósł 91% ogółu ludności, z kanalizacji – 37%, a z gazu 24% ludności.

Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, w końcu 2009 r w rejestrze REGON zarejestrowanych było 799 podmiotów gospodarczych. W sektorze publicznym znajdowało się 36 podmiotów, a w prywatnym – 763. Podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 osób było 766, czyli 96% rejestru REGON. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 226 jednostek, tj. 28% liczby ogółem i w budownictwie – 138 podmiotów, tj. 17% wszystkich podmiotów.

Nizinny teren gminy charakteryzują przeważające w strukturze użytki rolne, które zajmują powierzchnię 12,1 tys. ha, czyli 85,5% całego obszaru gminy. Lasy zajmują 927 ha (7% powierzchni gminy). Obszar chronionego krajobrazu to 1696 ha z 23 pomnikami przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Kowalewo Pomorskie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki