wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KOTLIN
(powiat jarociński)


Gmina Kotlin leży w południowo-wschodniej części powiatu jarocińskiego, na Nizinie Wielkopolskiej w obrębie Wysoczyzny Koźmińskiej. Większą część obszaru gminy zajmują dorzecza rzeki Lutyni, lewego dopływu Warty. Jedynie rejon Kurcewa wchodzi w skład zlewni rzeki Prosny. Gmina podzielona jest na 12 sołectw. Zajmuje obszar 84 km2 zamieszkały przez 7,2 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 101 obrazuje niewielką przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 43,6% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują 11% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 10,8%.

Gmina Kotlin ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 79% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 303 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 746 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 104, tj. ponad 2-krotnie mniej niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, według stanu na koniec roku wynosiła 402 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 122,9 km sieci wodociągowej, z której korzysta 94% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Kotlin posiada również sieć kanalizacyjną (60,3 km/100 km2) dostępną dla 47% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (44,2 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Kotlin wydatkowano łącznie 17675,0 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 15492,0 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 2183,1 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Kotlin  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej