wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

 • Wnętrze kościoła, zdjęcie z lat 1939-38
 • Stara fotografia z lat 1930-38
 • Kościół i szkoła, rycina z 1850 roku
 • Remiza PSP
 • Osiedle
 • Wieś
 • Osiedle przy kościele
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Mapa rastrowa wsi
 • Park pałacowy
 • Rzeczka Przykopa (Łącza) przepływająca przez wieś
 • Wyjazd w stronę Kotlarni
 • Uliczka we wsi
 • Szkoła podstawowa
 • ANGRA - Producent Szyb Gietych i Hartowanych
 • Dom Kultury i klub
 • Remiza OSP
 • Droga przez wieś
 • Wjazd do wsi
 • Sklep w centrum wsi
 • Skrzyżowanie w centrum wsi


GMINA BIERAWA
(powiat kędzierzyńsko - kozielski)

 


    Gmina Bierawa leży w granicach administracyjnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Na obszarze 119 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 8,0 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 21 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–19), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 1,63. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało po 8 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 21 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 126 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 97,9% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 48,1%.
Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,4 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 163,3 plasując gminę na 20 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 5,9%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 468 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 7,2% wydatków budżetu gminy ogółem (22 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9,5% (47 lokata w województwie).(GUS)


LINKI:
Urząd Gminy Bierawa - strona urzędu

 

GUS Gmina Bierawa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki