wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / poznański / Kostrzyn
 • Wytwórnia Mas Bitumicznych
 • Elektrownia wiatrowa
 • Stacja benzynowa Lukoil
 • Stacja benzynowa Shell
 • zoo
 • Zoo
 • ZOO w GREYS
 • Greys
 • Most w Greys
 • GREYs
 • Greys
 • Sklep
 • Sklep
 • Jezioro
 • Siedlec
 • Kościół
 • Greys
 • Grota z Matką Bożą
 • Kładka nad drogą krajową
 • MINI ZOO
 • MINI ZOO
 • MINI ZOO
 • MINI ZOO
 • Kościół


GMINA KOSTRZYN
(powiat poznański)


Gmina Kostrzyn leży we wschodniej części powiatu poznańskiego. Gmina podzielona jest na 20 sołectw i zajmuje obszar 155 km2 zamieszkały przez 16,4 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 103 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu podobny jak w województwie, ale wyższy niż w powiecie.

Obszary leśne zajmują około 14% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 13,3%. Na terenie gminy Kostrzyn znajduje się kilka obiektów zabytkowych. Do najcenniejszych zabytków należą: późnogotycki kościół parafialny wraz z dzwonnicą w Kostrzynie, kościół barokowy i XIX-wieczny Pałac Mielżyńskich w Iwnie, drewniany kościół z 1743 r. w Czerlejnie, zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. w Gułtowach oraz drewniany kościół z 1762 r. w Siekierkach Wielkich.

Gmina Kostrzyn ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu około 76% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 1643 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 2634 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 161. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według stanu na koniec roku wynosiła 308 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 101,7 km sieci wodociągowej, z której korzysta 96% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Kostrzyn posiada również sieć kanalizacyjną (33,8 km/100 km2) dostępną dla 64% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (63,1 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Kostrzyn wydatkowano łącznie 40578,0 tys. zł, z czego 28,2% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina  Kostrzyn  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej