wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / sokołowski / Kosów Lacki


GMINA KOSÓW LACKI
(powiat sokołowski)


Gmina Kosów Lacki jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu sokołowskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (6,4 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (200 km2). Ponad 32% ludności gminy mieszka w mieście Kosów Lacki (2,1 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 353 osoby) i ubytku naturalnego (minus 257 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 8,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 31,1%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zmniejszyła się o 13,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 1197 seniorów wobec 953.

Użytki rolne zajmują 66,1% powierzchni gminy, grunty leśne — 29,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 2,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 9,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 8,5 pkt proc. niż w powiecie. Część terenu gminy współtworzy Nadbużański Park Krajobrazowy, co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2444 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 381, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (360). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 16,3%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 45,0% ogółu ludności, z kanalizacji — 10,4%. Z oczyszczalni ścieków korzysta (2009 r.) — 71,9% mieszkańców miasta Kosów Lacki natomiast ludność wiejska nie korzysta.

Na terenie gminy ma siedzibę 308 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 480 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24,4%) oraz budownictwem (19,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (6,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Kosów Lacki dojeżdżało z innych gmin 213 osób, a wyjeżdżało 435.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2483 zł i są niższe o 162 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 77 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Bielany — 2583 zł, a ostatnie gmina wiejska Sokołów Podlaski — 2244 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Kosów Lacki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki