wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KOŚCIAN
(powiat kościański)


Gmina Kościan leży w centrum powiatu kościańskiego, otacza dookoła miasto Kościan, które stanowi odrębną jednostkę terytorialną. Swoim zasięgiem obejmuje 48 miejscowości wiejskich podzielonych na 37 sołectw. Zajmuje obszar 203 km2 zamieszkały przez 15,3 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 100 obrazuje równowagę liczebną mężczyzn i kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi około 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu nieco niższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne stanowią prawie 12% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 11,6%. Tereny chronione obejmują ponad 38% powierzchni, m.in. część obszaru gminy włączona jest do Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Uznano tu za pomniki 33 twory przyrody.

Gmina Kościan ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 78% powierzchni i charakteryzują się wysoką bonitacją gleb. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 1169 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe. W gminie działa również jedna z najnowocześniejszych w Polsce kopalni gazu ziemnego. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 2103 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 137. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, według stanu na koniec roku 2009 wynosiła 493 osoby, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Na 100 km2 powierzchni gminy przypada 78,8 km sieci wodociągowej, z której korzysta 91% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Kościan posiada również sieć kanalizacyjną (35,0 km/100 km2) dostępną dla 45% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (70,0 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Kościan wydatkowano łącznie 39272,5 tys. zł, z czego 28,2% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Kościan   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej