wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / węgrowski / Korytnica
 • Tymoteusz Łuniewski
 • Teodor Holder-Egger
 • Maria Holder-Eggerowa
 • W lesie obok Górek Grubaków
 • Opłatkowa gwiazda-dzieło Cz. Rowickiej
 • SP im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 • Obraz ks. bpa w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach
 • Grób nieznanego żołnierza w lesie obok wsi
 • Ze zbiorów Izby Regionalnej
 • Tablica pamiątkowa ku czci fundatora szkoły.
 • Obelisk przy Szkole Podstawowej w Górkach.
 • Kapliczka w Górkach Grubakach
 • Kaplica p. w. Podwyższenia Krzyża w Górkach Grubakach
 • Henryk Górski - senator RP
 • Czesława Rowicka - twórczyni ludowa pochodząca z Górek.
 • Grób Karolka Łuniewskiego, syna właścicieli Korytnicy.
 • Anioł Śmierci na grobie Olusi Holder-Egger
 • Pomnik ku czci poległych w walce o ojczyznę
 • Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Korytnicy
 • Wjazd do Korytnicy od strony Górek Borzych
 • Pomnik Jana Pawła II przed kościołem w Korytnicy
 • Urząd Gminy w Korytnicy
 • Wiosna w Korytnicy
 • Polna ścieżka - niedaleko dworku w Korytnicy


GMINA KORYTNICA
(powiat węgrowski)


Gmina Korytnica jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu węgrowskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (6,5 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (180 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 118 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 395 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 28,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 9,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1026 seniorów wobec 811.

Użytki rolne zajmują 80,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 16,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 5,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,9 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2045 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 313, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (336). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 0,4%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 68,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 5,3%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 5,2%.

W gminie ma siedzibę 265 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 405 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z budownictwem (32,8%) oraz handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,2% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Korytnica dojeżdżało z innych gmin 75 osób, a wyjeżdżały 373.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2455 zł i są niższe o 190 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale o 8 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Stoczek - 2741 zł, a ostatnie gmina wiejska Grębków - 2223 zł).(GUS)


GUS
Gmina Korytnica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki