wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / sokólski / Korycin


GMINA KORYCIN
(powiat sokólski)


Korycin jest jedną z 6 gmin wiejskich powiatu sokólskiego. Położony jest w zachodniej jego części, przy ważnym szlaku komunikacyjnym Białystok – Suwałki.

Korycin jest najmniejszą gminą w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 117 km². Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 3,5 tys. osób, co stanowiło blisko 5% ludności powiatu i niespełna 0,3% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z niższych w województwie (30 osób na km2 wobec 34 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 88%). Wśród tych użytków nieco ponad 62% stanowią grunty orne, 19% – pastwiska, a 14% – łąki. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 0,7 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 17 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 128 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (30,5%), przetwórstwo przemysłowe (ponad 13%), transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz obsługa nieruchomości i firm (po niecałe 8%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja artykułów spożywczych.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 73% osób korzysta z wodociągu, 12% – z kanalizacji.

Na terenie gminy nie ma obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, znajdują się jedynie 2 pomniki przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Korycin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki