wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA KORSZE
(powiat kętrzyński)


Korsze są gminą miejsko-wiejską o powierzchni 249,8 km2, położoną w powiecie kętrzyńskim. Na obszarze gminy znajduje się 40 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 33,4 km2, a lasy 33,5 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,3%, w 2009 r. w mieście Korsze mieszkało 4469 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 5853 osoby. Spośród mieszkańców gminy 20,7% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,5% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 417 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 93,3% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie dwukrotnie niższa (40) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 17, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 51% ogółu bezrobotnych.

W gminie Korsze funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1053 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 2136, w tym w wieku 3-6 lat było 423 dzieci, w wieku 7-12 lat 678, natomiast w wieku 13-15 lat 404.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 3 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi).

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 3,4 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 329 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 58,2 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Korsze w 2009 r. z wodociągu korzystało 91 osób, z kanalizacji 46, a w 2008 r. z gazu sieciowego 1 osoba. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 44,3% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Korsze - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki