wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / konecki / Końskie


GMINA KOŃSKIE
(powiat konecki)

 


Gmina Końskie posiada status jednostki miejsko-wiejskiej. Siedziba władz miasta i gminy może poszczycić się ponad 250-letnią historią udokumentowaną licznymi zabytkami kultury materialnej zarówno sakralnej, jak i świeckiej. Gmina ma wiele do zaoferowania. Malowniczo położona w obrębie Konecko - Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z czystym środowiskiem naturalnym, dogodnie usytuowana komunikacyjnie stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku i uprawiania turystyki. Przez jej teren prowadzi szereg pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, ale największym magnesem przyciągającym rzesze osób do regionu jest zbiornik wodny Sielpia wraz z rozległym kompleksem ośrodków wypoczynkowych i doskonałą infrastrukturą.

 

Gminę zamieszkuje 36,2 tys. osób, tj. 43,6% ludności powiatu koneckiego. Na obszarze 250 km2, jaki zajmuje daje to najwyższą gęstość zaludnienia w powiecie - 145 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 1,5%. Przyrost naturalny notowany jest na ujemnym poziomie, ale na przestrzeni lat 2002-2009 wzrósł z minus 2,1‰ do minus 1,3‰. Nie udało się powstrzymać procesu odpływu mieszkańców. Saldo migracji nadal kształtuje się na ujemnym poziomie chociaż nieco wyższym niż przed siedmioma laty (minus 1,6‰ wobec minus 2,4‰). Gmina posiada najniższy wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie koneckim, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym.

 

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 82,2% mieszkańców, z kanalizacyjnej 45,6%, a z gazowej 48,3%.

 

Gmina Końskie ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko walory rekreacyjne. Jest ważnym ośrodkiem oświatowym, kulturalnym i gospodarczym powiatu. Część jej terenów włączona jest do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. W gminie prowadzi działalność 55,4% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 96 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie koneckim - 75. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnione były 134 osoby, w usługach rynkowych 52, a nierynkowych - 73. Gmina Końskie (z uwagi na to, że jest największym skupiskiem ludności) grupuje najwyższy odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie (41,3%). Gminy koneckie, po skarżyskich od lat notują jedne z wyższych stóp bezrobocia w Świętokrzyskim. (GUS)


GUS Gmina Końskie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej