wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / strzeliński / Kondratowice
  • Kaplica
  • Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Dawny dom zarządcy
  • Pałac dziś
  • Pałac dziś
  • Pałac
  • Pałac
  • Pałac na grafice z teki Dunckera
  • Przedwojenne Żelowice
  • Żelowice

Gmina Kondratowcie

GMINA KONDRATOWICE
(powiat strzeliński)


Położona w południowo–wschodniej części województwa dolnośląskiego gmina Kondratowice jest jedną z 5 gmin tworzących powiat strzeliński. Jej obszar znajduje się w zasięgu dwóch makroregionów fizyczno–geograficznych: Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego. Jest to gmina o charakterze wiejskim, na terenie której znajduje się 18 sołectw i 22 miejscowości. Cała jednostka administracyjna zajmuje 98,3 km2, co stanowi 15,8% powierzchni powiatu strzelińskiego. Liczba ludności gminy, wg danych z dnia 31 XII 2009 r., wynosi 4,6 tys. osób, co stanowi 10,4% mieszkańców całego powiatu. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 46 osób na 1 km2 i jest dużo niższa od średniej powiatu (71 osób na km2). Na 100 mężczyzn przypadają średnio 102 kobiety. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 18,5% ogółu ludności gminy, produkcyjnym – 66,2%, a poprodukcyjnym – 15,3%. Bezrobotni zarejestrowani stanowią 10,7% ludności w wieku produkcyjnym (w powiecie – 9,1%). Gmina w przeliczeniu na 1000 ludności charakteryzuje się ujemnym wskaźnikiem przyrostu naturalnego (minus 2,0) i dodatnim wskaźnikiem salda migracji (1,7). Gmina Kondratowice położona jest z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, a jej podstawowy układ drogowy tworzą: droga wojewódzka relacji Łagiewniki–Strzelin–Kępno oraz sieć dróg powiatowych i gminnych. Na 100 km2 przypada 29,4 km sieci wodo-ciągowej, z której korzysta 90,5% ogółu ludności. Na terenie gminy nie ma rozdzielczej sieci gazowej i kanalizacyjnej.

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych w rejestrze REGON było 299 podmiotów gospodarczych (tj. 656 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w powiecie 790). W sektorze prywatnym, w którym dominowały jednostki prowadzone przez osoby fizyczne (242), funkcjonowało 96,3% podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek było zarejestrowanych w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,4%), budownictwo (19,7%), przetwórstwo przemysłowe (9,0%), transport i gospodarka magazynowa (8,7%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,0%). W sektorze przemysłowo–budowlanym pracuje ponad 41,0% ogółu pracujących, a w rolniczym 21,6%.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo. Użytki rolne na jej terenie zajmują 86,7% powierzchni, w tym grunty orne aż 77,7%. Gleby występujące na obszarze gminy zalicza się do bardzo żyznych. Na terenie znajdują się również złoża granitu i bazaltu, które są eksploatowane w kamieniołomach w Górce Sobockiej (granit) i Kowalskich (bazalt). Gmina charakteryzuje się niskim stopniem zalesienia. Powierzchnia lasów wynosi 715,3 ha, tj. 7,3% powierzchni gminy. Opisywany teren nie posiada bazy turystycznej w postaci obiektów zbiorowego zakwaterowania.(GUS)

 

GUS
Gmina Kondratowice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »