wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / opolski / Komprachcice


GMINA KOMPRACHCICE
(powiat opolski)


 

Gmina Komprachcice leży w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. Na obszarze 56 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 11,4 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 46 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 6, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 4,61. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 6 i 21 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 1 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 124 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 94,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 80,7%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 1,0 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 59,0 plasując gminę na 63 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,1%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 340 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 15,8% wydatków budżetu gminy ogółem (6 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8,8% (49 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina  Komprachcice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki