wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / kolski / Koło


GMINA KOŁO
(powiat kolski)


Gmina wiejska Koło leży na wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego, zajmując centralną część powiatu kolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie jego stolicy. Na powierzchni 103 km2 mieszka 7,2 tys. osób osiedlonych w 31 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa. W gminie Koło liczebnie przeważają mężczyźni; na 100 mężczyzn przypada tu 98 kobiet. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje, że jedna czwarta mieszkańców ma od 15 do 29 lat, a 60% populacji nie przekroczyło 40 roku życia. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63%, a wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 59 osób, czyli nieco więcej niż w powiecie kolskim i województwie.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Obszary leśne zajmują nieco ponad 4% powierzchni gminy (wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 4,3%), natomiast użytki rolne stanowią 88% powierzchni. Działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie prowadzi na terenie gminy 435 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 455 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 63, tj. ponad 2-krotnie mniejszy niż w powiecie kolskim i prawie 4-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 401 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 8,8%, tj. wyżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim, ale niżej aniżeli w powiecie kolskim. Na terenie gminy znajdują się m.in. złoża węgla brunatnego i kruszywa oraz wody geotermalne.

Gmina Koło jest całkowicie zwodociągowana. Na 100 km2 powierzchni przypada 150,3 km sieci wodociągowej, z której korzysta 93% mieszkańców oraz 15,1 km sieci kanalizacyjnej, użytkowanej przez 15% mieszkańców (w województwie 60%).

Wydatki budżetu gminy Koło w 2009 r. wyniosły 16952,4 tys. zł, z tego na cele majątkowe inwestycyjne przeznaczono 26,3%. Działalność inwestycyjna gminy ukierunkowana jest głównie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.(GUS)


GUS
Gmina Koło  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej