wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / bytowski / Kołczygłowy


GMINA KOŁCZYGŁOWY
(powiat bytowski)


Gmina Kołczygłowy to gmina wiejska położona w zachodniej części województwa pomorskiego. Obejmuje ona łącznie 16 sołectw i 28 miejscowości.

Gminę zamieszkuje 4371 osób, co na obszarze równym 174 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia (25 osób/km2) wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., zanotowano w gminie niewielki wzrost liczby ludności.

W 2009 r. w gminie Kołczygłowy oddano do użytkowania 5 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 269 mieszkań. Większość gminy posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 93,2% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio 58,3% mieszkańców.

Gmina ma charakter rolniczo-leśny, a główną rolę w gospodarce gminy odgrywa rolnictwo i przemysł drzewny. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 267 podmiotów gospodarczych (61 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 521 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 159,5 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 2887,9 tys. zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 96,4%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (40,8% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 334 i 202 uczniów.

Gmina Kołczygłowy jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Lasy zajmują 9320,0 ha (53,7% jej powierzchni), a lesistość należy do najwyższych w województwie. Na terenie gminy znajdują się 32 pomniki przyrody. Do ciekawych miejsc należy też elektrownia wodna z 1913 r., należąca do Szlaku Najstarszych Elektrowni Wodnych w Europie.(GUS)


GUS
Gmina Kołczygłowy  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki