wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / otwocki / Kołbiel
 • DOŻYNKI PARAFIALNE- GLINIANKA 2010
 • Korowód dożynkowy- wialnie obsługuje Kamil Wnuk
 • Korowód dożynkowy- zaprzęg Józefa i Ewy Bakułów
 • Bożena Wnuk wręcza dar-chleb księdzu prałatowi
 • Wieniec dożynkowy wsi Dobrzyniec wykonany przez Monikę Młot
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • 11maja 2007- Nawałnica niszczy domy
 • Herb rodu Dobrzynieckich i Ciołków- Ciołek
 • Mapa Ziemi Czerskiej z XVI wieku
 • Okolice Dobrzyńca w pierwszej połowie XIX wieku
 • Oficyna dworu w Dobrzyńcu
 • Dwór rodziny Pisanków przed bombardowaniem
 • Mapa gminy Kołbiel
 • Antena odbiorcza/nadawcza sieci internetowej "24it"
 • Widok na fermę drobiu
 • Wieś z lotu ptaka
 • Panorama Dobrzyńca


GMINA KOŁBIEL
(powiat otwocki)


Gmina Kołbiel jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu otwockiego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności (8,0 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (107 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku naturalnego (minus 64 osoby) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 13 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,9%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 7,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 875 seniorów wobec 712.

Użytki rolne zajmują 73,0% powierzchni gminy, grunty leśne – 20,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 5,1%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 2,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 10,0 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie gminy na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2314 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 290, tj. mniej niż średnio w województwie (383), oraz mniej niż w powiecie (362). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 21 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 1,7%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 82,0% ogółu ludności, z kanalizacji – 3,1%, z sieci gazowej – 57,0%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 21,6%.

W gminie ma siedzibę 399 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 500 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,3%), budownictwem (22,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (15,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,9% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (4,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Kołbiel dojeżdżało z innych gmin 271 osób, a wyjeżdżało 1272.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2346 zł i są niższe o 299 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 296 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Otwock – 3003 zł, a ostatnie gmina wiejska Celestynów – 1933 zł).(GUS)


GUS
Gmina Kołbiel- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki