wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / zambrowski / Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne są jedną z 4 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu zambrowskiego. Położone są we wschodniej jego części, w obrębie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, w dorzeczu rzeki Narew.

Kołaki Kościelne są najmniejszą gminą wiejską w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 74 km2. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 2,4 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 5% ludności powiatu i około 0,2% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i niskim w województwie (32 osoby na km2 wobec 61 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (nieco ponad 70%). Wśród tych użytków blisko 76% stanowią grunty orne, a prawie 14% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało niespełna 0,5 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 14,9 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były tylko 94 podmioty. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (niecałe 26%), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco ponad 22%) oraz budownictwo (prawie 13%).

W gminie, spośród podstawowych urządzeń infrastruktury komunalnej, występuje jedynie wodociąg, z którego korzysta 94% osób. Nie jest ona wyposażona w sieć kanalizacyjną ani gazową.

Na terenie gminy nie ma obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, występują jedynie 2 pomniki przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Kołaki Kościelne - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki