wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Aleksandrów Kujawski


GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(powiat aleksandrowski)


Na obszarze 131 km2, na południowo-wschodnim krańcu województwa usytuowana jest gmina wiejska Aleksandrów Kujawski, którą tworzą 43 wsie skupione w 28 sołectwach. Ludność gminy liczy ponad 11,2 tys. mieszkańców, w tym 5,7 tys. kobiet.

Gmina ma typowo rolniczy charakter i stanowi żywnościowe zaplecze dla pobliskich miast, m.in. Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. Użytki rolne w 2009 r. zajmowały obszar 9824 ha, co stanowiło 75% powierzchni gminy. Gmina nie ma tradycji przemysłowych.

Gospodarze gminy są otwarci na wszelkie propozycje inwestowania oraz uruchamianie firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym. Oferują daleko idące ulgi i pomoc potencjalnym inwestorom. Świadczy o tym liczba zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej, która w 2009 r. wynosiła 782, z czego udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 87%. Z danych wynika, że na 1000 ludności zarejestrowanych było 70 podmiotów gospodarki prowadzących głównie działalność związaną m.in. z handlem; naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem i przetwórstwem przemysłowym.

Sukcesywnie rozwija się infrastruktura komunalna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, rozpoczęta została budowa sieci gazowej. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 164 km sieci wodociągowej i 12 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosiła 90% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej jedynie 10% (131 lokata w województwie).

W gminie Aleksandrów Kujawski wydobywany jest żwir dla celów związanych z budownictwem. Znajdują się tutaj atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. oddano do użytkowania 36 mieszkań. W gminie w zasobach mieszkaniowych pod koniec roku znajdowało się 275 lokali, a przeciętnie w 1 mieszkaniu żyły 3,6 osoby.

Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski to również tereny o wspaniałych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar gminy znajduje się na terenie Doliny Dolnej Wisły wpisanej do rejestru Natura 2000. Lasy zajmują 16% powierzchni gminy. Obszar chronionego krajobrazu w 2009 r. wynosił 2658 ha. Dodatkowo walory turystyczne urozmaicają pomniki przyrody, których w 2009 r. na terenie gminy było 9. W 2009 r. funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym udzielono 4,7 tys. noclegów, w tym 173 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Aleksandrów Kujawski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki