wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KOCK
(powiat lubartowski)


Gmina miejsko-wiejska Kock liczyła w 2009 roku 6,7 tys. ludności, na obszarze równym 101,1 km2 (miasto obejmowało 16,8 km2, a na jego terenie zamieszkiwało 52% mieszkańców gminy). Gęstość zaludnienia wyniosła 66 osób/km2, na terenach wiejskich 38, a w mieście Kock 208 osób/km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 70.

Od 2002 roku odnotowuje się ujemne saldo migracji wewnętrznych ogółem. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał w tym okresie również wielkości ujemne, tylko w roku 2009 był dodatni i wyniósł 1,2. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o ponad 3,6%.

Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały obszar około 7365 ha, co stanowiło 72,9% ogólnej powierzchni gminy, a 19,2% obejmowały lasy. Na terenie gminy znajduje się 5 pomników przyrody.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły aż 38,1% powierzchni. Na obszarze gminy istnieją tereny o jednym z największych zróżnicowaniu siedliskowym, zatem o znaczących walorach przyrodniczych. Są one skupione głównie w północnej części gminy, a w szczególności jest to obszar chronionego krajobrazu „Annówka” oraz w południowej obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza”.

Na terenie gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków. W 2009 roku 77,4% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej (w mieście 87,9%, na terenach wiejskich 66,1%), a 35,9% z sieci kanalizacyjnej (w mieście 69,0%) oraz ok. 11% korzystało z gazu sieciowego.

Na terenie gminy działały 404 podmioty gospodarcze (według rejestru REGON) prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, w tym 385 to podmioty prywatne. Prawie 95,1% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 15,6%. (GUS)

 

GUS
Gmina Kock - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki