wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / ostrzeszowski / Kobyla Góra


GMINA KOBYLA GÓRA 
(powiat ostrzeszowski)


Gmina Kobyla Góra leży w zachodniej części powiatu ostrzeszowskiego. Podzielona jest na 14 sołectw. Zajmuje obszar 129 km2 zamieszkały przez 5,9 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 94 obrazuje przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie niższym niż w powiecie ale wyższym niż w województwie.

Obszary leśne zajmują 44,5% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 43,9%. W lasach bardzo duży udział mają gatunki iglaste, choć na szczególną uwagę zasługują również duże skupiska dębów i buków. Kobyla Góra znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”. Na terenie gminy znajduje się najwyższe wzniesienie Wzgórz Ostrzeszowskich, a zarazem całej Wielkopolski – Kobyla Góra, której wysokość wynosi 284 m n.p.m.

Użytki rolne stanowią ponad 47% powierzchni gminy. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą prowadzą tu 454 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 717 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 122, tj. mniej niż w powiecie i województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie, według stanu na koniec roku wynosiła 243 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 115,9 km sieci wodociągowej, z której korzysta ponad 79% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Kobyla Góra posiada również sieć kanalizacyjną (40,0 km/100 km2) dostępną dla ponad 46% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (24,4 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Kobyla Góra wydatkowano łącznie 13298,2 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 12449,3 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 848,7 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Kobyla Góra   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej