wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / gorzowski / Kłodawa


GMINA KŁODAWA
(powiat gorzowski)


Gmina Kłodawa jest gminą wiejską położoną w północnej części powiatu gorzowskiego, od południa graniczącą z Gorzowem Wielkopolskim – głównym ośrodkiem społeczno - gospodarczym regionu, co wpływa na kierunki rozwoju gminy.

Na powierzchni 235 km2 gminę zamieszkuje 7,2 tys. osób. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego (więcej niż 3 osoby na 1000 ludności w 2009 r.) oraz dodatniego salda migracji wewnętrznych (239 osób w 2009 r.) systematycznie wzrasta liczba ludności. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zwiększył się o 36,1% i był to najwyższy przyrost ludności wśród gmin w województwie.

Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy przejawia się w liczbie funkcjonujących na jej obszarze przedsiębiorstw. Na 1000 mieszkańców w 2009 r. przypadało 111 podmiotów gospodarczych, z których 85% (tj. najwięcej wśród gmin powiatu gorzowskiego) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z drugiej strony relatywnie niewielką grupę mieszkańców gminy stanowią pracujący (74 na 1000 mieszkańców) przy 32 (na 1000 mieszkańców) zarejestrowanych bezrobotnych.

Kłodawscy rolnicy wykorzystujący pod uprawy 23% powierzchni gminy (prawie 5500 ha) koncentrują się przede wszystkim na warzywnictwie, sadownictwie i produkcji ziarna kwalifikowanego.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 22% ogółu wydatków budżetu gminy. W gminie Kłodawa na 100 km2 przypada 38 km sieci wodociągowej, 11 km sieci kanalizacyjnej i 28 km sieci gazowej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 90% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 51%, a z gazowej 12%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 2,3 tys. mieszkań, tj. 325 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 107 mieszkań, w tym 87 indywidualnych.

Dobra infrastruktura, sąsiedztwo z Gorzowem Wielkopolskim oraz niewątpliwe walory przyrodnicze stwarzają warunki nie tylko do szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, przedsiębiorczości, ale także turystyki. Ponad 66% powierzchni gminy stanowią lasy Puszczy Gorzowskiej, w centrum której znajduje się Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Obszary chronionego krajobrazu stanowią 45% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 8 pomników przyrody. W 2009 r. w 5 znajdujących się w granicach gminy turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania udzielono 9267 noclegów, w tym 39 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Kłodawa  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki